گزارش مالی مرحله اول

به این وسیله گزارش مرحله اول کمک های شما خیرین گرامی به استحضار می رسد

گزارش خیریه پیامبر اعظم